oferta wakacyjna 1429 

Ruszają zapisy na wakacyjne zajęcia. Półkolonie letnie z Młodzieżowym Domem Kultury to czas świetnej zabawy i wypoczynku. W tym roku zaplanowano dwa turnusy:

I-                24.06-28.06 2019 r.

II-              1.07- 05.07  2019 r.

Gwarantujemy rozwój dzieci poprzez ruch i zabawę oraz nieodpłatne zajęcia i warsztaty z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną  w godzinach 10.00- 14.30:

 • Warsztaty naukowo techniczne (doświadczenia lub naturalne kosmetyki)i gry logicznego myślenia
 • Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze: biżuteria lub projekty własne -metoda qulingu , świeczniki i lampiony lub witraże , itp. (wykonane prace będzie można zabrać do domu)
 • Zajęcia z robotyki oraz warsztaty układania kostki Rubika połączone z edukacją filmową o zagrożeniach w sieci
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub kino domowe z popcornem przy złej pogodzie

Oprócz tego zaplanowane są 3 jednodniowe  wyjazdy w każdym turnusie oraz warsztaty z Gośćmi o łącznym koszcie atrakcji z dojazdem 230 zł (na czas wyjazdu dzieci są ubezpieczone):

 • Park Przygody Nowa Makumba w Olsztynie- park linowy, zabawy integracyjne wg oferty organizatora oraz ognisko z pieczoną kiełbaską
 • 7Jump Street- Park Trampolin w Olsztynie
 • Ośrodek wypoczynkowy Gwarek w Pięknej Górze: buble football- rozgrywki piłki nożnej w dmuchanej kuli lub warsztaty kulinarne mistrza smaku, koszulkomania- zaprojektowanie i pomalowanie własnej niepowtarzalnej koszulki

Zaplanowano również warsztaty graffiti z profesjonalnym pokazem zaproszonego gościa oraz warsztaty balonowych cudaków z profesjonalnym artystą balonowym

Karta kwalifikacyjna uczestnika  dostępna w sekretariacie placówki w godzinach: 13.00-16.00

Zasady  naboru:

 • Przyjmujemy dzieci w wieku od 7 lat ( liczy się rok urodzenia)
 • Pierwszeństwo w zapisie mają dzieci uczęszczające na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury oraz mieszkające w mieście Mrągowo
 • Można zapisać dziecko na jeden turnus z zaznaczeniem chęci udziału w obu turnusach
 • jeśli będą miejsca po zakończeniu zapisów automatycznie dziecko jest wpisane na dwa turnusy
 • zapisy trwają do 17 czerwca w godzinach 13.00 -16.00 w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie lub telefonicznie pod nr 89 741 25 32
 • 17 czerwca odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców zapisanych uczestników o godzinie: 17.30

REGULAMIN PÓŁKOLONII - I i II Turnusu 2019

Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

1.     Przestrzegać Regulaminu Półkolonii, Warunków Uczestnictwa oraz wszystkich zasad i regulaminów obowiązujących podczas turnusów. 

2.     Brać aktywny udział w zajęciach, warsztatach prowadzonych w trakcie półkolonii oraz odpowiednio zachowywać się w autokarze i w plenerze.

3.     Zachowywać się w sposób nienaruszający interesu pozostałych

uczestników oraz w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie oferowanych zajęć, warsztatów i wyjazdów.

4.     Wykonywać wszystkie polecenia kierownika i wychowawców - nauczycieli  oraz innych osób  prowadzących warsztaty.

5.     Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz dbać o udostępniony w ramach zajęć sprzęt oraz materiały.

6.     Być uczynnym i uprzejmym w kontaktach z koleżankami, kolegami, wychowawcami i instruktorami oraz innymi osobami.

7.     Zgodnie współpracować i szanować innych oraz wytwory ich pracy.

8.     Pod żadnym pozorem nie oddalać się poza teren, w którymi realizowany jest program Półkolonii oraz nie oddalać się od grupy na wyjazdach bez zezwolenia wychowawcy lub nauczyciela. 

9.     W przypadku złego samopoczucia, choroby, urazu lub bólu niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub kierownika. 

10.  Powiadomić nauczyciela lub kierownika w przypadku nieodpowiedniego zachowania innych uczestników Półkolonii.

11.  Na półkolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania alkoholu i zażywania używek. 

12.  Samowolne oddalenie się od grupy, niestosowanie się do poleceń nauczycieli i animatorów, a także nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów spowoduje konsekwencje w postaci: - upomnienia przez wychowawcę; - powiadomienie rodziców o zachowaniu; - wyłączenie z poszczególnych zajęć programowych.

13.  Organizator nie odpowiada za pozostawione lub zagubione przez Uczestnika rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a zniszczonych przez innego uczestnika.

14.  W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, odpowiedzialność oraz ewentualne koszty napraw wyrządzonej szkody ponoszą rodzice. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem półkolonii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo, NIP: 742 17 76 428

2. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa w dwóch turnusach organizowanych przez Organizatora. 

3. Niniejszy dokument wymaga pisemnego potwierdzenia zapoznania się z jego treścią przez osobę zapisującą dziecko na dany turnus tygodniowy w karcie zgłoszenia.

4. Osobami uczestniczącymi w półkolonii są osoby niepełnoletnie od 7 roku życia wg rocznika, zatem ich udział w półkolonii wymaga wyrażenia pisemnej zgody na ich udział przez ich Opiekuna

5. Podstawą uczestnictwa w półkoloniach uczestnika jest zapoznanie się z ofertą Organizatora, Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Półkolonii, następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego podając pełne dane teleadresowe. Karta zgłoszenia dostępna w sekretariacie placówki lub na spotkaniu organizacyjnym.

6. Zajęcia stacjonarne, prowadzone przez nauczycieli- wychowawców Organizatora są bezpłatne.

7. Opiekunowie uiszczają opłatę za atrakcje wyjazdowe, przewóz dzieci i warsztaty pokazowe w kwocie 230 zł oraz wypełniają kartę zgłoszenia dziecka na spotkaniu organizacyjnym , tydzień przed rozpoczęciem półkolonii. Podana cena może ulec zmniejszeniu, w przypadku nie odbycia się jednego wyjazdu i zastąpienia go atrakcją na miejscu.

8. Wyjazdy są organizowane z zachowaniem wszelkich procedur, ubezpieczenia oraz z wynajęciem odpowiedniej firmy przewozowej dla dzieci.

9. Uczestnicy odbierani są przez Opiekuna. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika z terenu półkolonii lub odebranie go przez inną osobę niż Opiekunowie, Opiekun jest zobowiązany do upoważnienia w karcie zgłoszenia innej osoby do odbioru . 

10. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od momentu przekazania Uczestnika przez Opiekuna, nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż godz. 14.30

11. W przypadku dni wyjazdowych odbiór może się przesunąć do godziny 15.00.

12. Pierwszeństwo w zapisach na półkolonie mają uczestnicy zajęć oraz mieszkańcy miasta Mrągowa.

13. Można zapisać dziecko na jeden turnus z możliwością udziału w dwóch turnusach tylko w jednym przypadku.

13. W przypadku chęci zapisania dziecka na dwa turnusy Opiekun zaznacza w karcie zgłoszenia chęć udziału.

14. Po zakończeniu zapisów dziecko wstępnie zapisane na drugi turnus automatycznie pojawia się na liście przyjętych, jeśli są wolne miejsca.

15. Zapisy trwają od  27.05.2019 r. do 17.06.2019 r. w godzinach 13.00-16.00 w sekretariacie MDK lub pod tel. 89 741 25 32

16. Dnia 17.06.2019 r. odbywa się spotkanie organizacyjne z Opiekunami  zapisanych uczestników.

17. W przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie bez wcześniejszej informacji, dziecko zostaje skreślone z listy. W jego miejsce wpisana zostaje osoba oczekująca, jeśli taka będzie.

§2 Prawa i obowiązki organizatora

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedstawionej oferty, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego Opiekuna lub jest niezależne od Organizatora.

2. Organizator nie odpowiada za skradzione, zgubione lub zniszczone rzeczy Uczestnika.

3. Na półkoloniach ze względu na specyfikę wypoczynku rzeczy cenne i wartościowe ( telefony, tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy pozostawić w domu. 

4. Organizator ma obowiązek zagwarantować Uczestnikom opiekę wykwalifikowanych instruktorów       i wychowawców oraz nadzorować ich pracę podczas wypoczynku.

  5. Organizator ma obowiązek poinformować Opiekuna, niezależnie od pory dnia w przypadku, gdy sytuacja wymaga interwencji Opiekuna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te jednak nie mogą powodować zmian istotnych, a standard i jakość świadczeń zostanie zachowana.

 

§3 Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegania regulaminu półkolonii oraz wszystkich dodatkowych regulaminów obowiązujących podczas półkolonii.

2. Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom wychowawców oraz wszystkim osobom sprawującym pieczę nad uczestnikami

3. Podczas wypoczynku osób niepełnoletnich zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.

4. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach/salach.

5. Opiekun Uczestnika półkolonii ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody                                i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

6. Uczestnik ma prawo do spokojnego wypoczynku i korzystania ze wszystkich atrakcji oferty półkolonii. 

7. Uczestnik ma prawo korzystać ze wszystkich obiektów i urządzeń przewidzianych w ofercie półkolonii zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób nienaruszający interesów pozostałych Uczestników oraz zachowywać się w sposób pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie zaplanowanych zajęć.

  9. Samodzielne oddalenie się z terenu, w którym realizowany jest program Półkolonii lub oddzielenie się od grupy Uczestnika jest zabronione.

10. Korzystając z atrakcji oraz wycieczek zawartych w programie Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad panujących w miejscu realizacji programu.

11. W przypadku poważnego naruszenia reguł półkolonii oraz niestosowania się do zawartych w Warunkach Uczestnictwa i Regulaminie Półkolonii zasad lub gdy zachowanie Uczestnika narusza interes pozostałych uczestników Organizator wzywa Opiekuna.

12. W szczególnych przypadkach niewłaściwego zachowania dziecko może być skreślone z listy uczestników.